ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการสลายนิ่วด้วยการใช้คลื่นกระแทก Shock Wave ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                         ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการสลายนิ่วด้วยการใช้คลื่นกระแทก Shock Wave ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ สธ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น


                        จ้างบริการสลายนิ่วด้วยการใช้คลื่นกระแทก Shock Wave จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะ   การเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีพีพี ฟาร์มา เซอร์จิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสน เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวง ราคาต่อหน่วยการให้บริการรักษาผู้ป่วยทุกสิทธิไม่จำกัดขนาดนิ่วและตำแหน่งที่ยิงนิ่วต่อไต ๑ ข้าง เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสาร n31306_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 373)