ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดมีโคมความร้อนพร้อมทำงานด้วยความร้อน 3 แหล่ง จำนวน 2 เครื่อง

    

                        ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดมีโคมความร้อนพร้อมทำงานด้วยความร้อน 3 แหล่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ (e-bidding) มาเผยแพร่ก่อนใช้ประกาศคุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n31292_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 303)