ประกาศประกวดราคาจ้างบริการสลายนิ่วด้วยการใช้คลื่นกระแทก Shock Wave ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

         ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาจ้างบริการสลายนิ่วด้วยการใช้คลื่นกระแทก Shock Wave ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,498,500 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการจ้างจึงประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2564  ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31286_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 303)