ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องผ่าตัด จำนวน ๖ ห้อง โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

      ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ห้องผ่าตัด จำนวน ๖ ห้อง โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           (e-bidding) เลขที่ สธ 7/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 นั้น 

         ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 15,970,000.00 บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31281_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 352)