ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการสลายนิ่วด้วยการใช้คลื่นกระแทก Shock Wave ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างบริการสลายนิ่วด้วยการใช้คลื่นกระแทก Shock Wave ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์            (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,498,500 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการจ้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างขอบเขตของงาน ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร n31278_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 301)