รับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565

    

รับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปีการศึกษา 2565

โดยกำหนดการรับสมัครเป็น 3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2564 - 19 มกราคม 2565

รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร n51259_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 200)