ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ข้อกำหนดและเทคนิควิธีการปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ "รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 6"

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ข้อกำหนดและเทคนิควิธีการปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ "รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 6"

โดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 6 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)

ดาวน์โหลดเอกสาร n51247_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 210)