ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ไตเทียม 7,800 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ไตเทียม 7,800 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)  จึงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง    ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร n31239_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 337)