คู่มือเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลสิชล

    

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 937)

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 902)

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดในที่ทำงาน.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 290)

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รอบ 12 เดือน.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 306)

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ รอบ 12 เดือน.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 304)

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอบ 12 เดือน.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 310)