ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์การเเพทย์ ๙ รายการ

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์การเเพทย์ ๙ รายการ 

จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายการงบลงทุนแผนงาน : การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข โครงการ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสาร n21121.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 475)