ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

      ด้วย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,160,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ในการจ้าง จึงประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n3754.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 501)