ร่วมรณรงค์ สัปดาห์ต้อหินโลก 19 มีนาคม 2562 พบกันที่โรงพยาบาลสิชล

    

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี ร่วมรณรงค์ สัปดาห์ต้อหินโลก
19 มีนาคม2562 พบกันที่โรงพยาบาลสิชล