รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561

    

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n1439.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 722)