รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก  ลำดับที่ 1 

ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2567

เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนสุขภาพ

โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

เริ่มปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 1 มีนาคม 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร n41909_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 146)