ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    

ด้วยโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดวัสดุการแพทย์ กลุ่มการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 48)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดวัสดุการแพทย์ ประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 38)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดวัสดุการแพทย์ ประเภทวัสดุเอกซเรย์ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 40)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 36)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ย~วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 44)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าใช้สอย และวัสดุอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 124)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสิชล ปีงบประมาณ 2566.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 72)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 133)