ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI) ประจำปีงบประมาณ 2565

ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51412_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 222)