ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1 และ โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโรคยุค New Normal

    

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1 และ โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโรคยุค New Normal

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51342_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 246)