กิจกรรม

      คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสิชล ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2
  อ่านต่อ...

      การประชุมการจัดทำแผนประจำปี 2561
  อ่านต่อ...

      คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสิชล ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง
  อ่านต่อ...

      คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลปี 4 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      โครงการผู้พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อขยายการคุ้มครองเด็กระดับตำบล
  อ่านต่อ...

      การประชุม คณะกรรมการ PCT
  อ่านต่อ...

      การประชุม รับมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ 2561
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ให้บริการฉีดวัคซีน HPV แก่นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางฉาง
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ลงชุมชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง
  อ่านต่อ...

      การประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
  อ่านต่อ...

      การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      การประชุม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  อ่านต่อ...

      การประชุม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  อ่านต่อ...

      งานเวชกรรมสังคมร่วมกับงานควบคุมโรค โรงพยาบาลสิชล ลงชุมชน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ
  อ่านต่อ...

      การบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้อินซูลิน โดย นายแพทย์กฤษณะ กาญจนหิรัญ
  อ่านต่อ...

      24 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลสิชล ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย ร่วมกันรับบริจาคโลหิต
  อ่านต่อ...

      โครงการ บริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มประชากรหลักด้วยกลยุทธ์ (RRTTR : Reach Recruit Test Treat Retain) เพื่อยุติปัญหาเอดส์
  อ่านต่อ...

      วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  อ่านต่อ...

      โครงการเฝ้าระวัง โรคซึมเศร้าในชุมชน รพสต.บ้านจอมพิบูลย์
  อ่านต่อ...

      โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
  อ่านต่อ...