กิจกรรม

      ตรวจสุขภาพ คุณครู สุขภาพดี วิถีไทย ที่โรงเรียนวัดเขา วันครูอำเภอขนอม
  อ่านต่อ...

      โครงการ ผู้สูงอายุ อำเภอสิชล สุขภาพดี วิถีไทย ที่บ้านในดอน
  อ่านต่อ...

      วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  อ่านต่อ...

      พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นออกคัดกรองไอคิวและอีคิวเบี้องต้นที่โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 292 คน
  อ่านต่อ...

      โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      การประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2561
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวจสุขภาพ ออกพื้นที่ตรวจสุขภาพคุณครูที่โรงเรียนวัดเขายวนเฒ่า
  อ่านต่อ...

      การใส่เครื่องช่วยฟังในผู้สูงอายุที่หูหนวก หูตึง เพราะประสาทหูเสื่อม
  อ่านต่อ...

      บริการตรวจสุขภาพ โรงเรียนบ้านไสพลู
  อ่านต่อ...

      การประเมินรับรอง Green & Clean Hospital ประจำปี 2561
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
  อ่านต่อ...

      พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น บรรยายเรื่องเด็กทีมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ เด็กสมาธิสั้น เด็กเรียนรู้ช้า ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย
  อ่านต่อ...

      ปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพ
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ รร.สิชลคุณาธารวิทยา
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
  อ่านต่อ...

      หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลรับการตรวจเยี่ยม มาตรฐานงานอาชีวเวชกรรม
  อ่านต่อ...

      คัดกรองโรคเรื้อรัง ตรวจตา คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง
  อ่านต่อ...

      การปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 12 โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...