กิจกรรม

      การประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะนิเทศการใช้เครื่องช่วยฟัง จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 11
  อ่านต่อ...

      วันนอนหลับโลก (world sleep day)
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวรจสุขภาพโรงพยาบาลสิชล ออกตรวจสุขภาพ พื้นที่ บริษัททะเลใจคอนกรีต จำกัด
  อ่านต่อ...

      การประชุมอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  อ่านต่อ...

      การสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวรจสุขภาพโรงพยาบาลสิชล ออกตรวจสุขภาพ พื้นที่ โรงเรียนบ้านต้นจันทร์
  อ่านต่อ...

      โครงการพัฒนาบุคลากรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
  อ่านต่อ...

      การประชุม คณะกรรมการการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR)
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวรจสุขภาพโรงพยาบาลสิชล ออกตรวจสุขภาพ พื้นที่ โรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอขนอม
  อ่านต่อ...

      สัปดาห์รณรงค์ต้อหิน "World Glaucoma Week" 2018
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวรจสุขภาพโรงพยาบาลสิชล ออกตรวจสุขภาพ พื้นที่ บริษัท แร่สัมพันธ์
  อ่านต่อ...

      การมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านต่อ...

      การประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา Sepsis เขตสุขภาพที่ 11
  อ่านต่อ...

      การสืบราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา และครุภัณฑ์ทางการแพทย์
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพโครงการพิเศษครั้งที่ 2 ปี 2561 ในราคาเพียง 599 บาท ตรวจ 14 รายการ
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพโครงการพิเศษครั้งที่ 2 ปี 2561 ในราคาเพียง 599 บาท ตรวจ 14 รายการ
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 นี้
  อ่านต่อ...

       World kidney Day สัปดาห์ลดเค็ม วันไตโลก "สตรีไทย ไตสตรอง"
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 นี้
  อ่านต่อ...