กิจกรรม

      16 ธันวาคม 2563 คุณสุทธิ์ชัย และคุณสุติษา ฮ่องเซ่ง บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสิชล จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อ Syringe Driver จำนวน 5 เครื่อง สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  อ่านต่อ...

      15 ธันวาคม 2563 มอบประกาศเกียรติคุณ ผู้บริจาคอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย
  อ่านต่อ...

      14 ธันวาคม 2563 มอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการฝึกประสบการณ์ 2 เดือน ที่โรงพยาบาลสิชล หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  อ่านต่อ...

      14 ธันวาคม 2563 มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล และบุคลากรสาธารณสุข อำเภอสิชล ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัย รอบที่3
  อ่านต่อ...

      9 ธันวาคม 2563 ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัย
  อ่านต่อ...

      จากสถานการณ์อุทกภัย บริษัทยูไนเต็ดฟูดส์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 100 โหล
  อ่านต่อ...

      8 ธันวาคม 2563 พิธีมอบถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ อ.พรหมคีรีและอ.ร่อนพิบูลย์
  อ่านต่อ...

      8 ธันวาคม 2563 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพ ดูแลประชาชนผู้ประสบภัย ที่วัดขรัวช่วย ต.เสาเภา อ.สิชล
  อ่านต่อ...

      8 ธันวาคม 2563 ติดตามงานก่อสร้าง รพ.สต.จอมพิบูลย์ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล
  อ่านต่อ...

      8 ธันวาคม 2563 ให้บริการสุขภาพที่ อบต.เปลี่ยน อ.สิชล
  อ่านต่อ...

      8 ธันวาคม 2563 ศูนย์กลางการทำความสะอาดเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อโรค โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      8 ธันวาคม 2563 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัย ที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ
  อ่านต่อ...

      7 ธันวาคม 2563 รพ.สต.นาแล ต.เสาเภา ที่ถูกน้ำท่วม พร้อมให้บริการประชาชนตามปกติแล้ว
  อ่านต่อ...

      7 ธันวาคม 2563 เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด19 ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
  อ่านต่อ...

      7 ธันวาคม 2563 ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัย
  อ่านต่อ...

      7 ธันวาคม 2563 ทีมแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลสิชล ร่วมกับ ทีม อสม. ออกหน่วยแพทย์บริการประชาชน ผู้ประสบภัย
  อ่านต่อ...

      7 ธันวาคม 2563 รณรงค์การป้องกัน COVID-19 และประชาสัมพันธ์ตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป 699 บาท ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
  อ่านต่อ...

      5 ธันวาคม 2563 ทีมพยาบาลและสาธารณสุขเคลื่อนที่ รพ.สต.บ้านท่าควาย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัย ผู้ป่วยติดเตียง โรคเรื้อรัง
  อ่านต่อ...

      4 ธันวาคม 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต11พร้อมด้วย นพ.สสจ.นศ. ลงพื้นที่ รพ.สต.ท่าหิน ต.เปลี่ยน อ.สิชล ที่น้ำท่วม
  อ่านต่อ...

      4 ธันวาคม 2563 ลงพื้นที่ บ้านห้วยแก้ว สำนักเนียน ต.เขาน้อย ที่เส้นทางถูกตัดขาด
  อ่านต่อ...