กิจกรรม

      ประชุมองค์กรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม
  อ่านต่อ...

      #ระบบตรวจรักษาพยาบาลทางไกล #เทเลเมดดิซิน
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพพนักงานธนาคารออมสิน
  อ่านต่อ...

      ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางทะเล ในการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำ
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  อ่านต่อ...

      มอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์จากประเทศฝรั่งเศส
  อ่านต่อ...

      การตรวจสุขภาพ โครงการพิเศษ
  อ่านต่อ...

      จบการศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสิชล หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะจากประกันสังคม และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนหลักสูตรผู้บริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทันยุค
  อ่านต่อ...

      การตรวจสุขภาพโครงการพิเศษ 699 บาท 1 - 2 สิงหาคม 2562 เช้าวันนี้ ตรวจสุขภาพจำนวนกว่า 20 รายการ
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน ประกันสังคมกับโรงพยาบาลสิชล ที่ หจก.ขนอมก่อสร้าง
  อ่านต่อ...

      เตรียมความพร้อมสำหรับตรวจสุขภาพโครงการพิเศษ
  อ่านต่อ...

      การประชุม การพัฒนาระบบให้บริการผู้ป่วยประกันชีวิต
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพผู้ทำประกันตนกับโรงพยาบาลสิชล แพเพชรชนะ อำเภอขนอม 60 คน
  อ่านต่อ...

      โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพคุณครู โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล อำเภอขนอม
  อ่านต่อ...

      การประชุมทิศทางนโยบายการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสิชล (พชอ.) โดยคณะกรรมการและเลขานุการ พชอ.สิชล
  อ่านต่อ...

      ทีม อสม. ม.2 และ ม.4 ต.เขาน้อย นำโดยประธาน อสม.แต่ละหมู่ ออกรณรงค์กระตุ้นประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
  อ่านต่อ...

      พลังพี่น้อง อสม.กับการดำเนินงานควบคุมไข้เลือดออก
  อ่านต่อ...