ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

       ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล 6 สิงหาคม 2562