การประชุมทิศทางนโยบายการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสิชล (พชอ.) โดยคณะกรรมการและเลขานุการ พชอ.สิชล

       มีประเด็นการพัฒนา แก้ไขปัญหา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต สถานการณ์ปัญหาโรคไข้เลือดออก แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก แนวทางการจัดตั้งชมรม To be number 1 การติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสิชลใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย โครงการพระราชดำริ ความปลอดภัยเรื่องการใช้รถใช้ถนน ความสะอาด สวยงามของหน่วยงาน สถานที่ราชการ และอาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ 22 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 5 รพ.สิชล