เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล ระดมกำลังทุกภาคส่วนปราบยุง

      #เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล #วันหยุดแต่หยุดไม่ได้ #มือปราบยุงผู้หญิงแกร่งบุคลากรสาธารณสุขอำเภอสิชล ต้องสู้กับโรคไข้เลือดออก และชิคุนกุนยา หยุดยั้งผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้ แม้อัตราการป่วยจะอยู่ท้ายๆของจังหวัด แต่ต้องระดมกำลังทุกภาคส่วน โรงเรียน วัด ชุมชน ส่วนราชการ ท้องถิ่น เครื่องพ่นหมอกควันเป็นการจัดการในเครือข่ายที่โรงพยาบาลจัดหาไว้ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งๆละ 1 เครื่องจำนวน 13 แห่งเมื่อปี 2559 มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมกับในโรงพยาบาลอีก 2 เครื่องและเครื่องพ่นละอองฝอยอีก 1 เครื่อง ส่วนในองค์กรปกครองท้องถิ่นอีกบางส่วน ต้องเข้ามาดูแลร่วมกัน อย่ารอให้มีการรายงานโรคแต่เพียงอย่างเดียว