ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียน

      ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียน พิธีเปิดโดย นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล ปัญหาจิตเวชเด็กที่พบบ่อย และความรู้เกี่ยวกับ 4 โรคหลักในเด็กวัยเรียน โดยแพทย์หญิงธัญลักษณ์ วั่นเลี่ยง และการฝึกปฏิบัติการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา โดยนางสาวชญานภัส จิตตรัตน์ นักจิตวิทยาคลินิก 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 3