โครงการประชุมชี้แจงความรู้งานประกันสังคม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการประสานงานประกันสังคม

      ด้วยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล จัดโครงการประชุมชี้แจงความรู้งานประกันสังคม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการประสานงานประกันสังคม และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลต่อการติดต่อประสานงานที่ดีต่อกัน ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนายแพทย์เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม 27 มิถุนายน 2562 หอประชุมอารีรักษ์