ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์สิชลและเสาเภา

      ทีมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสิชล ออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์สิชลและเสาเภา สุขภาพคนทำงานที่ต้องใส่ใจ