พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นออกคัดกรองไอคิวและอีคิวเบี้องต้นที่โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 292 คน

      พบเด็กน่าจะเป็นเรียนรู้ช้า (R/O LD ) พบเด็กน่าจะเป็นสมาธิสั้น(R/O ADHD ) ได้ส่งมาประเมินไอคิวและสมาธิสั้นอีกครั้งโดยนักจิตวิทยาเพี่อความชัดเจนและถูกต้องและเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อเนื่องที่รพ.สิชลต่อไปจุดประสงค์หลักต้องการให้เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญา(I.Q ) และความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q) ดีขึ้นและเหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กต่อไป