โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

      เช้าวันนี้ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอสิชล หลังจากการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง การดูแลเบื้องต้น(การจัดการกับความเครียดในผู้สูงอายุ) โดยคุณมัณฑนา เพชรเศรษฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ต่อด้วยเรื่องการดูแลเบื้องต้น(การดูแลการมองเห็น การได้ยิน และการรับสัมผัส) โดยคุณจารึก วิบูลย์ศิลป์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สลับกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ณ ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลสิชล