การประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2561

      บ่ายวันนี้ 18 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District Health Board : DHB) อำเภอสิชล ประชุมร่วมกัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามกรอบความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากความร่วมมือของรัฐ ประชาสังคม และเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ ทุกภาคส่วนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีการดูแลตนเองอย่างจริงจัง ณ หอประชุม 5 โรงพยาบาลสิชล