หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช

      วันนี้ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 - 14.30 น. หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่มัสยิดดารุ้ลอีบาดะห์(บ้านฝ่ายท่า) ม.1 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยในช่วงเช้า เวลา 10.00 น. หน่วยแพทย์ พอ.สว. อาสาสมัคร พอ.สว. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐและวิสาหกิจ ครู นักเรียน พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเครื่องทองน้อยพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การกล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี และร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นทีมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง และโรคระบบทางเดินหายใจ บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย บริการกายภาพบำบัด ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต มีผู้มารับบริการรวมทั้งสิ้น 215 คน โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพบาลสิชลร่วมออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้