อบรมการใช้วิทยุสื่อสารกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเพื่อการติดต่อประสานงานการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนได้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

      อบรมการใช้วิทยุสื่อสารกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเพื่อการติดต่อประสานงานการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนได้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และจัดบริการแบบรวมศูนย์ในบางงานเพื่อให้การใช้กำลังคนที่มีอย่างจำกัด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น เช่น รปภ./งานเปล/ซ่อมบำรุง/ความสะอาด/ยานพาหนะ/บริการอาหาร/จ่ายกลาง/ซักฟอก/หอผู้ป่วย/หน่วยบริการต่างๆ ทำให้การแก้ปัญหาข้อขัดข้องรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น