14 ธันวาคม 2563 มอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการฝึกประสบการณ์ 2 เดือน ที่โรงพยาบาลสิชล หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล มอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการฝึกประสบการณ์ 2 เดือน ที่โรงพยาบาลสิชล หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช้าวันนี้ 14 ธันวาคม 2563