นิเทศติดตามแผนการปฏิบัติงานปี2563 #สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช #โรงพยาบาลสิชล

      นิเทศติดตามแผนการปฏิบัติงานปี2563 #สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช #โรงพยาบาลสิชล โครงการบูรณาการถ่ายทอดนโยบายและติดตามการพัฒนางานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2563 (นิเทศงาน ระดับจังหวัด) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำความเข้าใจ แนวทางในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายที่สำคัญกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน และติดตาม ประเมินผล 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม 5 โรงพยาบาลสิชล