ประชุมเตรียมพร้อมเป็นหน่วยเบิกจ่าย

      ประชุมเตรียมพร้อมเป็นหน่วยเบิกจ่าย