การอบรมนักเรียนแกนนำเครือข่ายเด็กไทยฟันดี โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในกลุ่มเด็กวัยเรียน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562

       โดยมีนายสิทธิชัย สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาวดี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายแพทย์เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีแกนนำนักเรียนเข้าร่วม 10 โรงเรียน จำนวน 120 คน 1.โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 2.โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 3.โรงเรียนบ้านต้นจันทร์ 4.โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 5.โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 6.โรงเรียนวัดจอมทอง 7.โรงเรียนวัดคงคาวดี 8.โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 9.โรงเรียนบ้านเขาทราย 10.โรงเรียนวัดประทุมทายการาม มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ - เพื่อให้นักเรียนแกนนำมีความรู้ความเข้าใจ สามารถสรุปความคิดรวบยอด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารและการอ่านข้อมูลโภชนาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม - เพื่อให้นักเรียนแกนนำสามารถเป็นแบบอย่างและสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลือกรัยประทานอาหาร และทันตสุขภาพให้แก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนได้ - เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพในโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องโดยมีนักเรียนเป็นแกนนำ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอารีรักษ์