ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

โรงพยาบาลสิชล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

หัวหน้าภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

หัวหน้ากลุ่มงานอายุกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช

หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา

หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม