เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ขอเชิญรับบริการทันตกรรม ฟรี

    

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ขอเชิญรับบริการทันตกรรม ฟรี

ในวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563

เปิดรับบัตรคิว เวลา   05.00 – 10.30 น.

เปิดให้บริการ เช้า  08.30 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 15.00 น.

ตรวจฟัน

อุดฟัน

ขูดหินน้ำลาย

ถอนฟัน