เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุจากการรื้อถอนอาคาร

    

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายวัสดุจากการรื้อถอนอาคารจำนวน 3 หลัง โดยจะดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา แบบรวมรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายการพัสดุแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n1904.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 134)