ประกาศผลการคัดเลิือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้คัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1 ราย คือ นางบุษยารัตน์ คงน่วม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 161196 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4903.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 27)