ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น จำนวน ๑ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งทาง รพ.สิชล ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างตามงบประมาณที่มีอยู่ โดยใช้เงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2563 (ระดับจังหวัด 20%) ในการจ้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดแบบรูปรายการละเอียด ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร n3855.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 562)