1 กรกฎาคมของทุกปี วันรณณงค์ตรวจเอชไอวี

    

1 กรกฎาคมของทุกปี วันรณณงค์ตรวจเอชไอวี
ปรึกษา โทร. 0-7553-5630-4 ต่อ 314 หรือ 095-4298281