เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้อง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                   ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้อง แบบเลขที่ ๑๐๗๒๕ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สธ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
                   โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้อง จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีศักดิ์ก่อสร้าง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๔๗๐,๐๐๐ บาท (หกสิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดเอกสาร n3824.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 160)