ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารพักแพทย์ ๘ ยูนิต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

    ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารพักแพทย์ ๘ ยูนิต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งทาง รพ.สิชล ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างตามงบประมาณที่มีอยู่ โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการจ้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดแบบรูปรายการละเอียด ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร n3822.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 156)