ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าตึกกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าตึกกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,290,000 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการจ้าง จึงประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2563  ถึงวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n3800.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 157)