ประกาศขายทอดตลาดอาคารชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ พร้อมรื้อถอน ขนวัสดุทิ้ง ถมกลบหลุมเสา และปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย

    

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช จะจำหน่ายอาคารชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลสิชล โดยวิธีขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจาแบบแยกรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายการพัสดุแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n1786_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 16)