#เปิดสายด่วนให้คำปรึกษา

    

#เปิดสายด่วนให้คำปรึกษา
เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล เสี่ยงติดโรค ลดแออัด จัดการผู้ป่วยที่จำเป็นได้เร็วขึ้น ผู้ป่วยเรื้อรังต้องไม่ขาดยา มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล เจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามให้คำปรึกษา