ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                 ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (อาหารผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว/อาหารผู้ป่วยพิเศษรวม/อาหารผู้ป่วยสามัญ ราคา ๙๐ บาท/คน/วัน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2563  ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดขอบเขตของงาน ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร n3773.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 174)