ประกาศร่างประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

    

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3692.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 20)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3692_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 23)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3692_2.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 20)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3692_3.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 24)